Lejevilkår

Generelt:
Pga. allergi er husdyr desværre er ikke tilladt i vores ejendomme.

Udlejer har ikke ansvar for forbigående forstyrrelser i forsyningen af varme, vand, elektricitet, telefon o.l., men vil snarest afhjælpe sådanne forstyrrelser, i tilfælde hvor ansvaret ikke tilfalder tredjeparten.

Der er vaskehus med vaskemaskine og tørretumbler i alle ejendomme.
I flere ejendomme er der fælles haver og altaner.

Årlige stigninger:

Hver gang, der sker ændring i betaling af husleje, vil der ligeså ske en regulering af depositum og forudbetalt leje. Reguleringen bliver opkrævet over hhv. 3 og 2 måneder.

Lejelovens §34, stk. 3: "Gennemføres lejeforhøjelse, kan deposita og forudbetalt leje kræves reguleret. Reguleringen kan for de nævnte beløb påkræves med lige store månedlige beløb over samme antal måneder, som det pågældende beløb svarede til i forhold til lejen ved lejemålets indgåelse."

Lejelovens §34, stk. 4: "Reguleringen af deposita og forudbetalt leje efter stk. 3 er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, jf. §93, stk. 1, litra a."

Depositum:

Lejligheder: 3 måneders depositum + 2 måneders forudbetalt leje (sidste kan afdrages).
Erhvervslejemål: 6 måneders leje.

Opsigelse:  
Opsigelse af lejemål skal ske skriftligt til selskabet iht. gældende frist jvf. lejekontrakten.
Ifølge lejekontraktens § 7 skal der ved fraflytning foregå en fælles besigtigelse/fraflytningsyn af lejemålet.
Lejer fraflytter den 15. i måneden, hvor lejemålet udløber. 

Antenner/paraboler:
Der må ikke, uden forudgående tilladelse fra selskabet opsættes paraboler, antenner el. lign. ved lejemålet. 

En gang årligt vil der ske regulering af prisen for antenneafgift. Dette skyldes, at antenneforeninger ændrer i deres priser til os. Reguleringen sker uden yderligere varsel.

Nøgler:
Du overtager dit lejemål den dato, der er aftalt i lejekontrakten. Nøgler til lejemålet og eventuelle nøgler til hoveddør og ejendommens fællesrum udleveres efter aftale med os. For at få overdraget nøgler er det en forudsætning, at kontraktforholdet er i orden, og den aftalte leje, depositum m.v. er betalt. 

Varme- og vandmålere:
Der er i lejemålene opsat varmemålere på radiatorer og varmtvandshaner, og vi sørger for, at varmemålerfirmaet får meddelelse om Deres indflytning. Hold øje med, at målerne er ubeskadigede og plomberede. Det samme gælder for vandmålerne.

Elektricitet:
Ved indflytningen sørger lejer selv for tilmelding til Energi Fyn (Kundeservice, tlf. 7013 1900) –  Energi Fyn skal have oplysning om målerstand ved indflytning. Husk at oplyse cpr.-nr. ved tilmeldingen!
Ved fraflytning skal lejer ligeledes kontakte Energi Fyn og oplyse om målerstand og frigørelsesdato.